Úřední deska - Aktuality

Platby za kroužky 2021/2022 více

 

Platba školného MŠ 2021/2022 více

 

Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : 378 027 006

Tel. ředitelna:  378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  378 027 001

Tel. ŠJ : 378 027 002
Tel. MŠ: 378 027 003
Tel. ŠD: viz ŠD, Kontakty -  vychovatelky
Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:
ZŠ:
skola@tyrsovazsams.plzen.eu
MŠ:
skolka@tyrsovazsams.plzen.eu
ŠJ:
jidelna@tyrsovazsams.plzen.eu

 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Cesty k inkluzi

Projekt Díky dětem

Inspekční zprávy

Závěr inspekční zprávy ze 23. - 25., 31. března 2015

Silnou stránkou právního subjektu jsou vynikající podmínky a předpoklady pro kvalitní vzdělávání dětí a žáků. Příkladnou úroveň má systém výchovného poradenství. Příkladem dobré praxe je další vzdělávání pedagogických pracovníků a řídící práce ředitelky školy. Všechny hodnocené oblasti v rámci inspekčního zjišťování mají vynikající úroveň. Ve škole nebyly zjištěny zásadní a neodstranitelné nedostatky. Od minulé inspekce se podařilo udržet vynikající úroveň vzdělávacího procesu.

Závěr inspekční zprávy ze 13. února 2013

Vynikající úroveň, kterou subjekt dlouhodobě vykazuje, podporují erudované a systematické řízení, funkční plánování a hodnocení, výborné personální podmínky a kvalitní materiální předpoklady. Ředitelka školy vytváří moderní vzdělávací instituci za podpory aktivních kolegů zainteresovaných na dobrém jménu školy a ztotožněných s jejími principy, programy a způsoby práce. Osobnostně orientovaný model vzdělávání je postaven na partnerských vztazích mezi žáky a učiteli. Otevřenost vzájemné komunikace a důvěra žáků k učitelům byly v průběhu inspekce patrné. Realizované školní vzdělávací programy prokazatelně podporují rozvoj klíčových kompetencí a vzdělávají děti a žáky aktivní, kriticky myslící, s vysokým stupněm sociálních dovedností a pozitivním vztahem k učení. Jejich sledované výsledky převyšovaly požadovaný standard a byly dokladem toho, že progresivní metody a formy vzdělávání, běžné na této škole, vedou k příkladným výsledkům dětí a žáků a prokazatelně vytvářejí předpoklady pro jejich úspěšné celoživotní vzdělávání.

Závěr inspekční zprávy ze 17. prosince 2007

Základní škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol. Při poskytování vzdělávání postupuje v souladu s právními předpisy a schválenými učebními dokumenty. ŠVP zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy. Organizace vzdělávání umožňuje plně jeho realizaci. Ve všech sledovaných oblastech je škola hodnocena jako nadprůměrná. Předností je soustavný profesní růst pedagogů, jejich lektorská a publikační činnost. Profesionalita vyučujících se projevuje ve sjednoceném pedagogickém působení, ve volbě účinných metod a forem práce i v prezentaci školy na veřejnosti (školní akademie, veřejná produkce výsledků projektového vyučování, seznamovací víkendové pobyty s rodiči, pestrá nabídka mimoškolní zájmové činnosti). Materiální vybavení je moderní a vyhovuje současným trendům. Žáci se vzdělávají v podnětném, bezpečném a kultivovaném školním prostředí. Školní klima má pozitivní dopad na výsledky vzdělávání a individuální rozvoj žáků. Vynikající úroveň podmínek a průběhu výuky zjištěnou inspekcí v březnu 2004 se škole podařilo obhájit.

Závěr inspekční zprávy z 27. února 2004

Výchovně-vzdělávací proces realizuje kolektiv zkušených, tvůrčích učitelek, které se cílevědomě dále vzdělávají. Nové poznatky dokáží okamžitě aplikovat do výuky s ohledem na schopnosti a potřeby žáků.
Vynikající personální podmínky a materiálně-technické zázemí vytváří ten nejlepší předpoklad pro kvalitní výuku. Vzdělávání žáků vychází přímo z jejich přirozených potřeb, možností a individuálních schopností. Činnostně pojatá výuka, aktivní uplatňování metodologie vzdělávacího programu Začít spolu, tvořivost a progresivita vyučujících činí výchovně-vzdělávací proces smysluplným, velmi efektivním s potřebnou dávkou relaxace.
Nestresující, vysoce kultivované prostředí dodává žákům potřebnou dávku sebedůvěry a motivace pro společné dílo. Úroveň vyučovacího procesu je vynikající. Významné aktivity školy v oblasti mimo vyučování dotváří její originální image.
V porovnání s poslední provedenou inspekcí v návaznosti na inspekční zprávu čj. 044 14/99-2601 ze dne 18. 1. 1999 došlo k jasnému kvalitativnímu posunu. 

 

Celé znění inspekčních zpráv

Inspekční zpráva z roku 2013
Inspekční zpráva z roku 2007
Inspekční zpráva z roku 2004
Inspekční zpráva z roku 2002
Inspekční zpráva z roku 1999 
Inspekční zpráva z roku 1998 

 

Inspekční zpráva o mateřské škole.

Inspekční zpráva Mateřské školy v roce 2004

Stránky České školní inspekce

Česká školní inspekce

Design by SITMP