Úřední deska - Aktuality

Platby za kroužky 2021/2022 více

 

Platba školného MŠ 2021/2022 více

 

Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : 378 027 006

Tel. ředitelna:  378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  378 027 001

Tel. ŠJ : 378 027 002
Tel. MŠ: 378 027 003
Tel. ŠD: viz ŠD, Kontakty -  vychovatelky
Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:
ZŠ:
skola@tyrsovazsams.plzen.eu
MŠ:
skolka@tyrsovazsams.plzen.eu
ŠJ:
jidelna@tyrsovazsams.plzen.eu

 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Cesty k inkluzi

Projekt Díky dětem

Školní řád MŠ

Školní řád mateřské školy

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň,

Příspěvková organizace


Školní řád mateřské školy je vypracován v souladu s těmito platnými právními normami a předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb. § 30 odst. 1 a 3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon)

 • zákon 258/2000 Sb. §50, zákon o ochraně veřejného zdraví

 • vyhláška MŠMT ČR č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání


Ustanovení školního řádu:

 1. Organizace a provoz mateřské školy

 2. Práva a povinnosti dětí

 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců

 4. Stravování dětí

 5. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

 6. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 7. Oblečení a hygienické potřeby dětí

 8. Režim dne

 9. Zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání

 10. Úplata za předškolní vzdělávání


 

1. Organizace mateřské školy:

Mateřská škola má tři třídy – Zelené pastelky, Oranžové pastelky, Modré pastelky. Ve třídách jsou děti ve věku od 3 do 6 let, jsou to smíšené třídy. Zelené a Oranžové pastelky sídlí v nové budově MŠ ve Vltavínové ulici 10 a Modré pastelky sídlí v budově základní školy v ulici

U Školy7 v Plzni-Černicích.

Provozní doba MŠ je od pondělí do pátku: v Zelené a Oranžové třídě od 6:30 do 16:30 h. V Modré třídě od 6:30 do 16:00 h.

  1. Identifikační údaje mateřské školy:

Název a sídlo školy: Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace

U Školy 7, Plzeň, 326 00

Odloučené pracoviště: Vltavínová 10, Plzeň, 326 00

e-mail: mscernice@seznam.cz

skolka@tyrsovazsams.plzen.eu

tel.: 378 027 006 ( Vltavínová 10)

378 027 003 ( U Školy 7)

727 851 979

Ředitelka školy: Mgr.Věra Šimečková

Vedoucí učitelka MŠ: Iveta Holubová


1,2 Přijímací řízení do mateřské školy a ukončení vzdělávání v mateřské škole:

Přijímací řízení:

 • zápis do mateřské školy probíhá elektronicky dle pokynů zřizovatele v březnu toho kalendářního roku, ve kterém školní rok začíná. Veřejnost je o termínu zápisu informována prostřednictvím vývěsky na úřední desce školy, webových stránek školy a prostřednictvím tisku

 • zákonní zástupci zaregistrují své dítě na webových stránkách: www.mszapis.plzen-edu.cz, kde vyplní žádost o přijetí, obdrží registrační číslo a s tímto vytisknutým dokumentem se dostaví v určeném termínu do mateřské školy kde probíhá sběr žádostí


O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka dle přijímacího a správního řízení takto:

 • na základě žádostí a dle předem daných kritérií pro přijetí rozhoduje ředitelka školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zákonný zástupce obdrží do 30ti dnů písemně „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ dle § 24 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které je předáno osobně nebo zasláno zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou

 • kladná rozhodnutí jsou pod registračním číslem vyvěšena na úřední desce školy a na webových stránkách školy

 • ředitelka mateřské školy může přijmout dítě na dobu určitou – maximálně 3 měsíce, a to v případě, kdy není zcela zřejmé do jaké míry bude dítě schopné se přizpůsobit podmínkám a životu mateřské školy


Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole:

 • ředitelka školy může po předchozím upozornění písemným oznámením zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělání

 • ředitelka školy je oprávněna rozhodnout o ukončení předškolního vzdělání jestliže: - zjistí, že bylo k předškolnímu vzdělání přijato na základě nepravdivých údajů uvedených zákonnými zástupci - se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny - zákonný zástupce závažným opakovaným způsobem narušuje provoz mateřské školy - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrad

 • v těchto případech ukončení postupuje ředitelka v rámci správního řízení v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • ředitelka bere též v úvahu sociální a výchovnou situaci v rodině a zájem dítěte


Pozdní vyzvedávání dítěte po skončení provozní doby MŠ

 • zákonný zástupce je povinen předem zavolat a oznámit pozdní příchod a předpokládané zpoždění

 • učitelka všechny pozdní příchody zapisuje do sešitu

 • tolerujeme max.1x pozdní vyzvednutí dítěte a to v rozsahu 10 min.

 • je-li pozdní vyzvedávání opakované nebo delší než 10.min. ………………………………


1.3 Předávání a vyzvedávání dětí zákonnými zástupci a omlouvání jejich nepřítomnosti:

 • děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů

 • zabezpečení budovy a uzamčení provádí v 8.15 hod. paní školnice

 • rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky na

č. 378 027 006, nebo č.727 851 979 nebo den předem e-mailem

 • neučiní-li rodič omluvení telefonicky do 8.00 hod., platí tento den úhradu za stravu a má možnost si v době vydávání obědů od 11:45 do 12:00 oběd vyzvednout

 • na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem

 • rodiče předávají osobně dítě do třídy zdravé

 • vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole

 • při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě

 • učitelky nesmí dětem podávat jakékoliv léky, pokud zákonný zástupce nemá s mateřskou školou uzavřenou Dohodu o podávání léků, s výjimkou těžké alergie na něco. Rodiče předem dodají lék na alergii (označená, podepsaný s návodem na podávání)

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení infekční nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

1.4 Provoz mateřské školy v době prázdnin:

 • v době letních prázdnin může ředitelka po dohodě se zřizovatelem běžný provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodů stavebních úprav, předpokládaného nižšího počtu dětí, docházejících v tomto období, nedostatku personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy nebo vedoucí učitelka mateřské školy zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem na viditelném místě.

 • provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů omezit nebo přerušit (malý počet přihlášených dětí – minimálně 15 ) i v jiném období, zejména o jarních, podzimních a velikonočních prázdninách.

1.5 Ochrana osobních údajů: Ochrana osobních údajů dítěte poskytnutých mateřské škole se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.

2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých do MŠ: zákon 561/2004, §21, §22 (školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

Právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a dovedností

 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

 • na psychicky i fyzicky bezpečné prostředí pobytu v mateřské škole

 • být respektováno jako jedinec ( právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

 • být respektováno jako individualita

 • tato práva dodržují všichni zaměstnanci školy

Povinnost:

 • dodržovat školní a vnitřní řád a pravidla třídy, která byla společně stanovena

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy

3. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte: zákon561/2004, §21, §22 (školský zákon ve znění pozdějších předpisů) Právo:

 • na informace o vzdělávacím programu a průběhu a výsledcích vzdělávání

 • účastnit se během dne vzdělávacího programu školy a jiných aktivit vyjádřit se ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte

 • získávat informace o prospívání vlastního dítěte (jaké má pokroky v oblasti poznatků a dovedností )

 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte

 • uplatňovat práva na ochranu osobních údajů

Povinnost:

 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 • zajistit účast dítěte, které plní povinnost předškolního vzdělávání ve škole

 • zúčastnit se osobně projednávání závažných otázek týkající se výchovy a vzdělávání dítěte na vyzvání ředitelky školy nebo vedoucí učitelky mateřské školy

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 • informovat včas o nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými Školním řádem

 • informovat školu o nepřítomnosti dítěte ve škole a jejich důvodech nejdéle do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte

 • nepřítomnost dítěte může být omluvena zdravotními důvody a rodinnými důvody zákonný zástupce informuje učitelku třídy prostřednictvím e-mailu, sms, osobně

 • v případě pojistné události okamžitě informovat ředitelku školy

 • při mimoškolních akcích, kdy jsou přítomni rodiče i pedagogické pracovnice, zodpovídají za své děti rodiče, nebo jimi pověřená třetí osoba

 • rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, zdravotní pojišťovny, bydliště aj.

Pravidla při pobytu v v mateřské škole:

 • dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ ( ranní nástup do MŠ, časy vyzvedávání dětí aj.)

 • řídí se školním řádem MŠ

 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními rodiči, pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti

 • do MŠ přivádí dítě zcela zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě s nachlazením, či jinou infekční chorobou nebo dítě, které má vši ve vlasech

4. Povinné předškolní vzdělávání:

 • povinné předškolní vzdělávání plní dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosahuje pátého roku věku, do zahájení školní docházky

 • realizuje se formou pravidelné denní docházky, a to v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je daná povinnost předškolního vzdělávání

 • začátek povinného předškolního vzdělávání je v 8:00 a končí ve 12:00 h.

 • ředitelka MŠ oznámí řediteli spádové školy, do níž dítě dle bydliště patří, plnění povinné předškolní docházky v naší škole

 • povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční)pokud počet přihlášených dětí není 15 a více

 • nepřítomnost dítěte může být omluvena zdravotními důvody a rodinnými důvody

 • zákonný zástupce informuje učitelku třídy prostřednictvím e-mailu

 • dlouhodobou nepřítomnost zákonný zástupce oznámí předem prostřednictvím „Žádosti o uvolnění dítěte s povinnou předškolní docházkou“, kterou schvaluje vedoucí učitelka MŠ

 • pokud nebude nepřítomnost předem omluvena (viz.výše), je považována za neomluvenou a bude projednávána s ředitelkou školy

 • v případě, že nastane situace, kdy bude v MŠ nepřítomných 50% a více dětí s povinnou předškolní docházkou, bude přistoupeno ze strany MŠ k distanční výuce

5. Individuální povinné předškolní vzdělávání dítěte:

 • uskutečňuje se bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ

 • zákonný zástupce je povinen tento způsob vzdělávání oznámit v termínu, kdy na škole probíhá zápis pro další školní rok, v němž bude dítě plnit povinnou školní docházku

 • oznámení musí být písemné a musí obsahovat: jméno, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání

 • ředitelka školy zákonnému zástupci doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno

 • v období od 3.a 4. měsíce od začátku školního roku – tedy v období listopad a prosinec, ředitelka školy stanoví termín a náhradní termín ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech u dítěte

 • zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření ve stanoveném termínu

 • v případě, že zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověřování očekávaných výstupů v řádném ani v náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte. Odvolání proti tomuto rozhodnutí ředitelky nemá odkladný účinek. Na základě tohoto ukončení dítěte nelze opětovně individuálně vzdělávat

 • výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte s výjimkou kompenzačních pomůcek

 • způsob ověřování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech se uskutečňuje formou rozhovoru v časovém omezení 20 minut a formou metodického pozorování při připravených aktivitách a činnostech v časovém vymezení 60 minut. Z tohoto ověřování bude proveden písemný zápis, jeho součástí bude portfolio dítěte

 • ověřování se uskutečňuje v prostorách MŠ, přítomna bude ředitelka nebo vedoucí učitelka školy, učitelka, rodič, který ale do ověřování nezasahuje4. Stravování:

 • při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky a délku pobytu v MŠ a způsob a rozsah jeho stravování v těchto dnech

 • stravné domů se nedodává, s výjimkou 1.dne při náhlém onemocnění (pouze v jídlonosiči)

 • stravné se hradí na bankovní účet (převod, inkaso)

 • zálohu za nově nastoupené děti je nutné domluvit s vedoucí školní jídelny pí. Kozelkovou osobně v kanceláři ŠJ (6:00 – 14:00)

 • pokud se dítě do školky nedostaví do 8:00 a je omluveno, není stravné daný den nahlášeno

 • při výjimečných situacích pozdního příchodu nutno telefonicky nahlásit do 8:00, aby bylo stravné nahlášeno

 • při dlouhodobější nepřítomnosti nutno dítě nejpozději do tří dnů omluvit (nemoc, apod.)

5. Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

 • učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě osobně převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět osobně rodičům nebo zástupcům předají

 • pokud se rodiče nechají zastupovat osobou mladší 18-ti let, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři (Zplnomocnění) vedení MŠ

 • zákonný zástupce musí při zápisu do MŠ doložit Evidenční list, kde je potvrzení o zdravotním stavu dítěte vystavené lékařem

 • do MŠ může být přijatou pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že se pro trvalou kontraindikaci nemůže očkování podrobit

 • stane-li se na území mateřské školy úraz, bez prodlení zajistí učitelka nebo vedoucí učitelka první pomoc a ihned uvědomí rodiče dítěte, který zprostředkuje další lékařské ošetření

 • při specifických činnostech –např.sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí vedení školy k zajištění bezpečnosti dalšího pedagogického pracovníka, nebo případně jinou zletilou osobu, která je v pracovně právním vztahu se školou

5.1 Režim akcí mimo školu:

 • se řídí vždy aktuálně vydaným pokynem ředitelky s přihlédnutím ke specifikaci dané akce a schopnostem dětí

 • důsledně musí být dodržována vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další předpisy související s bezpečností a ochranou zdraví. Jedná se např. o počítače, plavání, sáňkování, bobování, škola v přírodě, školní výlety, kulturní akce, pobyt dětí ve městě, dopolední vycházky

5.2 Na všechny uvedené a podobné akce je nutné dodržovat ze strany zákonných zástupců dětí zejména:

 • přicházet do MŠ vždy ve stanovenou dobu tak, aby bylo dítě převzato od zákonného zástupce přímo v mateřské škole. Nepřípustné je přebírat děti na chodníku, v bazénu, v divadle apod.

 • přijde-li dítě pozdě, nemůže být na akci školy zařazeno a zůstane v náhradní třídě mateřské školy

 • respektovat pokyny učitelek k vybavení a oblečení dětí tak, aby nebylo v rozporu s předpisy bezpečnosti (např. vhodné oblečení, obutí, nenahrazovat pláštěnky deštníky, batůžky igelitovou taškou, volit vhodnou láhev na pití, aby dítě neznečistilo sebe ani své okolí

 • ze strany pedagogických pracovnic zejména dbát na dodržování platné legislativy

5.3 Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích:

 • děti se přesunují ve skupině a to ve dvojstupech

 • skupinu zpravidla doprovází dvě pracovnice, z nichž jedna jde vpředu a druhá na konci, užívají chodníky a levé krajnice vozovky

 • skupina přechází na přechodech pro chodce, přecházení jinde je povoleno pouze, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogická pracovnice je přesvědčena o bezpečnosti přechodu skupiny

 • při přecházení používá pedagogický doprovod vždy terčík, za snížené viditelnosti používají děti reflexní vesty

Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí je zakázáno v celém areálu mateřské školy kouření a používání omamných prostředků, vstupovat do prostor zahrady a školy s domácími zvířaty.

Do areálu mateřské školy je zakázáno vstupovat s jízdními koly a dalšími malými dopravními prostředky.


6. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

 • výchovně vzdělávací působení na děti je zaměřené na zdravý způsob života – nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku jsou děti seznamovány s problematikou nebezpečného způsobu života ( kouření, drogy, kriminalita, násilné chování)

 • v MŠ vytváříme příznivé sociální klima mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí


7. Oblečení a hygienické potřeby dětí:

 • dítě musí mít sportovní oblečení na pobyt venku, náhradní spodní prádlo, ponožky, kalhoty a triko v látkové tašce v šatně

 • bačkory – pantofle z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny

 • obleče ní do tělocvičny (triko, legíny, cvičky)

 • povlečenou deku, polštář a prostěradlo na spaní + pyžamo

 • plastový hrneček na pití

 • hřeben s poutkem

 • kartáček a pastu na zuby (podepsaný)


8. režim dne:

 • základním kriteriem pro uspořádání režimu dne je zajišťování správné životosprávy, intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek a celodenní pitný režim

 • je flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí

 • respektuje vývojové a věkové zvláštnosti dětí

 • v činnostech převládá hra jako dominantní metoda


Organizace tříd:

Modré pastelky

6:30 - 8:50 volné hry dětí

8:00 - 8:15 svačina

8:50 - 9:05 cvičení v tělocvičně

9:05 - 9:15 ranní kruh

9:15 - 9:45 centra aktivity

9.45 - 11.45 pobyt venku

11:45 - 12:15 oběd

12:15 - 13:15 odpočinek (předškol.d.)

12:15 - 14:00 odpočinek( mladší d.)

13:15 - 13:30 hry zaměřené na přípravu do ZŠ (předškol.d.)

13:30 - 14:00 volné hry (předškol.d.)

14:00 - 14:20 odpolední svačina

14:00 - 16:30 volné hry, pobyt na zahradě,

činnosti v centrech aktivity

Zelené a Oranžové pastelky

6:30 - 9:00 volné hry dětí

7:45 - 8:30 svačina

9:00 - 9:15 ranní kruh+tělovýchovná chvilka + cvičení v tělocvičně (1x týdně)

9:15 - 9:45 centra aktivity

9:45 - 11:45 pobyt venku

11:45 - 12:15 oběd

12:15 - 13:15 odpočinek (předškol.d.)

12:15 - 14:00 odpočinek( mladší d.)

13:15 - 13:30 hry zaměřené na přípravu do ZŠ (předškol.d.)

13:30 - 14:00 volné hry (předškol.d.)

14:00 - 14:20 odpolední svačina

14:00 - 16:30 volné hry, pobyt na zahradě,

činnosti v centrech aktivity


9. zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 • vedeme děti k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, hračkami a jinými vzdělávacími potřebami, a aby nepoškozovaly majetek školy

 • poškodí-li dítě záměrně majetek školy, bude výše škody projednána se zákonným zástupcem dítěte a bude požádán o spolupráci a spoluúčast na odstranění škody

10. úplata za předškolní vzdělávání:

 • dne 1.9.2021 byla na školní rok 2021/2022 ředitelkou školy úplata stanovena na částku 475,-Kč

V Plzni dne 1.9.2021 vypracovala: ved.učitelka MŠ Iveta Holubová 

Design by SITMP